ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 15 เขต และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยใช้ระบบ Zoom


วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.
           นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 15 เขต และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว” 
ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยใช้ระบบ Zoom ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 , 15 พฤศจิกายน 2564 โดยกิจกรรมในวันที่สองมีรายละเอียดดังนี้
-การบรรยายเรื่องการบริหารความเสี่ยงกับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
1.เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในการการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
2.ความเชื่อมโยงของทิศทางการดำเนินงานองค์กรกับการตั้งเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง
3.การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงเพื่อใช้ในการตัดสินใจบริหารความเสี่ยง
4.กลยุทธ์การตอบสนองความเสี่ยง 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. พรภัทร อินทรวรพัฒน์ 
-Workshop ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
1.จัดกลุ่มระดมความคิดเห็นโดยใช้หลักการของการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการค้นหาและระบุความเสี่ยง (อุปสรรค) และปัจจัยเสี่ยง (จุดอ่อน) ในการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
2.วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
3.แทนกลุ่มนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
4.ร่วมกันวิพากษ์และเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. พรภัทร อินทรวรพัฒน์ และคณะ