ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ศักยภาพ โอกาส อุปสรรคในการขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทย


วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
             นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ศักยภาพ โอกาส อุปสรรคในการขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team จัดการประชุมโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ในกรประชุมได้นำเสนอที่มา วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษาของการขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ดังนี้
วัตถุประสงค์
1.วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบาย และสถานการณ์การจัดการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ ข้อจากัด และช่องว่างในการขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
3.เพื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
4.เพื่อคาดการณ์ผลการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5.เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
ต้นน้ำ คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders) ได้แก่ ภาครัฐ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักบริหารยุทธศาสตร์ในกลุ่มจังหวัดแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อบก. อพท.)
กลางน้ำ คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นพื้นฐาน (Primary Stakeholders) ได้แก่ ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว) และชุมชนในท้องถิ่น
ปลายน้ำ คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นรอง (Secondary Stakeholders) ได้แก่ นักท่องเที่ยว
ในส่วนของการ FOCUS GROUP กลุ่มพื้นที่จังหวัดอารยธรรมล้านนาและจังหวัดน่าน ได้ใช้เครื่องมือ GAP Analysis ในการวิเคราะห์นโยบายและกิจกรรมภาพรวมของจังหวัดอารยธรรมล้านนาและจังหวัดน่าน ในการขับเคลื่อนการทอ่งเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
จังหวัดเชียงรายได้นำเสนอการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ มีแนวทางเน้นให้ชุมชนท่องเที่ยวและผู้ประกอบการดำเนินการตาม BCG Model ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายโดยมีเป้าหมายพัฒนาจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ และสังคมสร้างสรรค์ และกลุ่มจังหวัดที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ เป็นการดำเนินการพัฒนาการทอ่งเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน