ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุม เรื่อง "เปิดประตูสู่ฐานข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยวยุคใหม่" ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom


ประชุม เรื่อง "เปิดประตูสู่ฐานข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยวยุคใหม่" ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom

วัน ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

            นายเสริฐ ไชยยานัยตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมาย นายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุม เรื่อง "เปิดประตูสู่ฐานข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยวยุคใหม่" ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เนื่องด้วยกรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับเข้าสู่มาตรฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดให้มีการจัดประชุมเรื่อง“ เปิดประตูสู่ฐานข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยวยุคใหม่” เพื่อประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยวครั้งที่ 1 และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อนำไปปรับปรุงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีกิจกรรม ดังนี้

-แนะนำระบบฐานข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยว

โดยนายสัญชัย หาญปิยนันท์ ผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยว บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด

-รับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำฐานข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยว

-เสวนาเรื่อง“สถานการณ์แนวโน้มและแนวทางในการปรับตัวทางธุรกิจ”

  1. บริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย์ / โฮมลอร์จ)

โดยนายวรพันธ์ คล้ามไพบูลย์ผู้ก่อตั้งเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ลและ Homemade Stay

  1. บริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา)

โดยนางสาวชวนสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย

  1. บริการนวดเพื่อสุขภาพ

โดยนายเสรัชย์ ตั้งตรงจิตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเชตะวัน ศาลายา