ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร


ร่วมศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.

       นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย) และนายวรชิน นามเมือง นักพัฒนาการกีฬา ร่วมศึกษาดูงานกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ด้วยคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงรายระหว่างวันอาทิตย์ที่ 28 ถึงวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในการนี้คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การเดินทางไปศึกษาดูงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้จึงขอความอนุเคราะห์ จังหวัดเชียงรายจัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานสถานที่ศึกษาดูงานและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมาธิการในการเดินทางไปศึกษาดูงานตามกำหนด รวมทั้งให้ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมศึกษาดูงานร่วมกับคณะกรรมาธิการเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันผลกระทบและปัญหาอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งแนวทางการส่งเสริมพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพื้นที่เชื่อมโยง

โดยกำหนดการในจังหวัดเชียงราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 โดยรายละเอียดในวันที่ 29 มีดังนี้

-เยี่ยมชม ร้านยาโย ดอยช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ศึกษากิจกรรมการผลิตกาแฟ

-เยี่ยมชมสิงห์ปาร์ค และรับประทานอาหารเย็น

-เดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงรายรีสอร์ท