ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1227 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว


วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถูกกำหนดให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดหลักเกณฑ์วัตถุประสงค์ขอบเขตภารกิจเป้าหมายร่วมตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงานและหน่วยงานที่จะต้องเข้าร่วมในแผนงานบูรณาการรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดทำโครงการกิจกรรมและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการเพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนี้เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ผ่านระบบ Video Conference (ZOOM) ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้
-แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-การกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566