ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1307 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) "แนวทางและความเป็นไปได้ในการใช้กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย" ภาคเหนือ


วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายวิชภูม สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) "แนวทางและความเป็นไปได้ในการใช้กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย"  ภาคเหนือ ผ่านระบบรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom Meeting  เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ผู้บริการด้านท่องเที่ยว สำหรับการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการบริการด้านการท่องเที่ยว องค์กรหรือสมาคมด้านการท่องเที่ยว และภาควิชา เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย