ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 09 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมงานถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Thailand Digital Government Summit) หัวข้อ


วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.
            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายวัชรากร นาคทองกุล และนางสาวฐาณียา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมงานถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(Thailand Digital Government Summit) ในหัวข้องาน “เสริมทักษะดิจิทัลภาครัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์” จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล(Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA) ผ่าน Facebook และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในทักษะต้านติจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลติจิทัล 
ทั้งนี้ สพร. ได้เล็งเห็นว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐนิยมใข้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ข้อมูลหน่วยงาน รวมถึงบริการภาครัฐต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ จึงได้ร่วมมือกับ Facebook ประเทศไทย ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนารัฐบาสดิจิทัล (Thailand Digital Government Summit) หัวข้อ "เสริมทักษะดิจิหัลภาครัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์" ในรูปแบบออนไลน์สำหรับบุคลากรภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแล Facebook page ของหน่วยงาน หรือเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ
โดยงานวันนี้ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเด็น การใช้ Facebook เพื่อเชื่อมต่อกับชุมชนของคุณ ในหลักปฏบัติในการรักษาความปลอดภัยและการดูแลจัดการเพจ การผลิตเนื้อหาโดยอิงจากกรณีศึกษา เทรนเทคโนโลยีอุปกรณ์พกพา(Mobile trends) การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ในข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการภาพลักษณ์ของเพจ Facebook การแนะนำเครื่องมือที่ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook เช่น GPN Concierge โดย รีเบคกา โอ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์การเมืองและภาครัฐ Facebook ประเทศไทย และมาตรฐานการใช้ Facebook แนวทางปฏิบัติของ Facebook สำหรับสิ่งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่บนแพลตฟอร์ม Facebook วิธีการตรวจสอบเนื้อหาของ Facebook วิธีการรักษาความปลอดภัยและแนวทางรับมือกับการได้รับข้อมูลที่ผิด โดย ฮานชา คอล ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทย พร้อมชมวิดิทัศน์แนะนำบริการจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ด้วย