ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2565


วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
             เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรม ภาพรวมทั้งจังหวัดตามคุณธรรมเป้าหมาย มีกลไกขับเคลื่อนและกลไกการติดตามขยายผลอย่างเป็นระบบ มีเครื่องมือองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนคุณธรรมของกลุ่มเครือข่าย และมีการถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเครือข่าย ภายในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย