ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมและให้ข้อมูลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงราย


ประชุมและให้ข้อมูลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงราย

วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

     นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวัชรากร นาคทองกุล และนางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคาะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ให้ข้อมูลและลงพื้นที่ ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีพลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงราย

     ในที่ประชุม ได้ร่วมติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเวียงหนองหล่มและบริเวณโดยรอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) พร้อมร่วมพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และรายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินการ 10 มาตรการการรับมือฤดูฝน รวมถึงมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/2565 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อีกทั้ง ยังได้หารือปัญหาและข้อเสนอที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ การขุดลอกแม่น้ำกกสายเก่า อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย การขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เวียงหนองหล่มและบริเวณโดยรอบ ปัญหาการขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำและอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง พร้อมลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเวียงหนองหล่ม และหนองมโนราห์

     ทั้งนี้ ประธานฯ ในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 10 มาตรการ การรับมือฤดูฝน
ปี 2564 และเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งยังให้ความสำคัญในประเด็นการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กันด้วย