ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สัมภาษณ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวและแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว


สัมภาษณ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวและแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น.

     นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายวัชรากร  นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สัมภาษณ์ ให้ข้อมูลโครงการวิจัยการพัฒนาแบบจำลองตัวแทนอัจฉริยะเพื่อพยากรณ์พฤติกรรมของมนุษย์ กรณีศึกษานักท่องเที่ยวประเทศไทย โดยคณะวิจัย จากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

     เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของมนุษย์ในการเดินทางท่องเที่ยว และพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์ที่ทำให้เห็นความเป็นไปได้ หลายรูปแบบของการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเติบโตของการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยวปัญหาและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมถึงพิจารณาแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นประโยชน์กับการดำเนินการวิเคราะห์แนวโน้มและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และสามารถนำมาวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป