ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.

                นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

                ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 วรรสองให้คณะกรรมการของหน่วยงานรัฐ กรณีจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต้อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาลงนามภายใน 90 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ นั้น

               เพื่อให้การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างการจัดทำรายงานฯ