ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ด้านการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling)


อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ด้านการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling)

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น.
            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ด้านการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom จัดการประชุมโดย กองพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และหน่วยงานภาคการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
            นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมฯ เพื่อเป็นการจัดการองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเกี่ยวกับระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) กองพัฒนาระบบบริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดการอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพื่อสามารถนำไปให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดได้รับทราบและใช้ประโยชน์ได้
            การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ด้านการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) แบ่งเป็น 2 ช่วง
            ช่วงเช้าเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางและการปรับเปลี่ยนระบบ Portal กลาง เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล” ในการเสนวนาได้กล่าวถึงการเดินทางเข้าประเทศไทย ประกาศเริ่มใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มี 3 รูปแบบ คือ 1) การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว (สำหรับผู้เดินทางจากประเทศ/ พื้นที่ต้นทางที่กำหนด) Test & Go
2) การเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox) ในประเทศไทย (สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด)
3) การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเข้าพักในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine) ประเทศไทยประกาศปิดรับลงทะเบียนนักท่องเที่ยวรายใหม่เข้าไทย และยกเลิกการเข้าประเทศไทย Test & Go และ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว) ประกาศเริ่มใช้ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ใช้รูปแบบการกักตัว ได้มี กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดทำเว็บไซต์ Entry Thailand เพื่อเป็นเว็บไซต์หลักที่ให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนก่อนเข้าสู่ประเทศไทยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าประเทศ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ด้านการท่องเที่ยว
           ช่วงบ่ายเป็นการอบรมให้ความรู้ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในยุค COVID-19 และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับบริบทโลกในปัจจุบัน และการให้ความรู้ระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) บน Entry Thailand (http://www.entrythailand.go.th/)
Entry Thailand (http://www.entrythailand.go.th/) ได้พัฒนาแพลตฟอร์มมาเป็นเวอร์ชันที่ 2 แล้วกิจกรรมการเดินทางเข้าประเทศไทย แบ่งกิจกรรม 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย ในส่วนนี้จะมีการแสดงของสถานะเที่ยวบินแบบเรียลไทม์และการขอ VISA ออนไลน์ ส่วนที่ 2 มาถึงและอยู่ระหว่างการพำนักในประเทศไทย นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วจะต้องมีแอปพลิเคชั่นหมอชนะในโทรศัพท์ และส่วนที่ 3 ก่อนเดินทางออกประเทศไทย ประกอบด้วย ระบบการขอคืนภาษีสินค้า การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของนักท่องเที่ยวออนไลน์ ในอนาคต Entry Thailand จะมีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆ สู่การแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เช่น ระบบทางเรือ-อากาศ, สภาพอากาศแบบเรียลไทม์, พื้นที่เสี่ยงภัย, สถิติด้านการท่องเที่ยว และ Story telling ในแต่ละพื้นที่
           อย่างไรก็ดีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้นำไป เผยแพร่ให้ทราบทั่วกันภายในหน่วยงาน เพื่อสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ข้อมูลให้กับชุมชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยว รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายได้รับทราบต่อไป