ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 3


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
               ตามที่จังหวัดเชียงรายได้จัดส่งข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces HPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจังหวัดเสนอเรื่องโครงการเชียงรายปิ๊กบ้านและส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น
               จังหวัดเชียงรายได้รับการประสานจากสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดว่าเนื่องจากข้อเสนอโครงการปิ๊กบ้านของจังหวัดเชียงรายเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้จังหวัดเชียงรายจัดทำข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดส่งข้อเสนอฯ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงาน ก.พ.ร.
               ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้การจัดทำข้อเสนอ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยประเด็นหลัก ในการประชุมครั้งนี้คือ การพิจารณาคัดเลือกประเด็นนโยบาย (Agenda) เพื่อเป็นข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces HPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕