ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ครั้งที่ 6/2564


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ครั้งที่ 6/2564

 

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ครั้งที่ 6/2564 ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
               โดยการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานจัดงานเทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 แผนที่นำทางขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) รวมทั้งการพิจารณาใบสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ
ยูเนสโก
               ซึ่งการจัดงานเทศกาล ฯ ที่ผ่านมา มีการจัดเสวนาเรื่องการออบแบบเพื่อความยั่งยืน 22 รายการ (และมีผู้เข้าร่วมจาก 7 เมืองสร้างสรรค์ ได้แก่ บันดุง สิงคโปร์ กรุงเทพมหานครฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต สุโขทัย เพชรบุรี) นิทรรศการ 20 บูท การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการฉายภาพยนต์ 35 รายการ การจัดแสดง 14 รายการ และการประกวดภาพถ่าย 1 รายการ
               ในที่ประชุมฯ ยังได้เสนอให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ การพิจารณาถึงผลตอบรับและแรงจูงใจด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน การตั้งกองทุนท้องถิ่น การนำคำแนะนำของเมืองสร้างสรรค์ที่ผ่านการพิจารณา และนำข้อผิดพลาดจากการสมัครรอบที่ผ่านมาศึกษา ทบทวน และสำรวจต้นทุนที่เกี่ยวกับความสร้าสรรค์ของแต่ละอำเภอ มาพิจารณาเพิ่มเติมในการสมัครครั้งต่อไปด้วย