ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565 


วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

               โดยการประชุมในครั้งนี้ มี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามสถานการณ์ การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค พร้อมกับประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ทุกอำเภอ ที่ประชุมได้รับรองรายงานผลการประชุมครั้งที่ 1/2565 รับทราบผลการดำเนินงานจากคณะทำงานด้านการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านบริหารจัดการวัคซีนและการดำเนินงานฉีดวัคซีนของกลุ่มต่าง ๆ รับทราบการดำเนินงานของคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค COVID-19 เทศบาลนครเชียงราย โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายจะออกคำสั่งพร้อมรายละเอียดให้ทราบและบังคับใช้ต่อไป