ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2565 เปิดดู 1228 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ (ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ)


วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.
         นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ (ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมอู่คำ โรงแรมเดอะเลเจ้นท์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
         โดยเป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (พื้นที่ศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูนและลำปาง) ในช่วงปี 2565 - 2575 และร่างประเด็นการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในระยะเร่งด่วนในปี 2565 และในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ 2566 - 2570) รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชน  เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ ไปปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในส่วนขององค์ประกอบในการพัฒนา ได้แก่ 1. การพัฒนาสุขภาพ (wellness) ในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนา 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ล้านนา 3.การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ล้านนา           
ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาคือ 1. การสร้างสรรค์ระบบนิเวศสร้างสรรค์ 2. การพัฒนาสินค้าและบริการสร้างสรรค์ 3. การส่งเสริมการตลาด สร้างตราสินค้า และประชาสัมพันธ์ 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุน NEC ไปสู่การขับเคลื่อนที่ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน รวมทั้ง การพิจารณาการจัดทำประเด็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) และการจัดทำประเด็นการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนปี 2565