ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ทิศทางการขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน


 

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
             นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ทิศทางการขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team จัดการประชุมโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อจัดทำโครงการ "แผนขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย" มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบาย และสถานการณ์การจัดการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิ นำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ โดยการร่วมหารือและให้ข้อมูลการบริหารจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อนำมาบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ในบริบทของจังหวัดเชียงราย 
 ในการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ SWOT ทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส อุปสรรค) โดยใช้หลักการ 4M+1I+1T และชี้ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในการพัฒนา และกระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Sink) ภาคบริการ สิ่งปลูกสร้างอนุรักษ์พลังงาน สินค้า/อาหารท้องถิ่น แหล่งเกษตรอินทรีย์/GMP