ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนาภาษาต่างประเทศ


วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

                  นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ด้วยระบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่นในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการเรียนและกำชับให้เข้าเรียนให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดในหลักสูตร และร่วมกันให้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการใช้งานแอพลิเคชั่น เพื่อให้สามารถเรียนได้ครบถ้วนตามหลักสูตรต่อไป