ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2565 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับ ท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และเข้าร่วมประชุมติดตาม การบริหารจัดการน้ำภาคเหนือ และความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เวียงหนองหล่ม


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับ ท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และเข้าร่วมประชุมติดตาม การบริหารจัดการน้ำภาคเหนือ และความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เวียงหนองหล่ม
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
และเข้าร่วมประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือและความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เวียงหนองหล่ม
               ด้วยรองนายกรัฐมนตรีฯ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่๑๖พร้อมคณะ ได้กำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการปฏิบัติราชการ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำ และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เวียงหนองหล่ม พร้อมรับทราบผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
               โดยกำหนดการของท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะเริ่มจากการติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือและความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เวียงหนองหล่ม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติหนองมโนราห์ ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
จากนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานการขุดลอกหนองมโนราห์ ตรวจราชการและส่งมอบโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในอำนาจของ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำแก่ราษฎร บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วย