ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 1/2565


วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.

          นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอูหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 1/2565 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ที่ประชุมได้มีการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 และได้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ประกอบด้วย การรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2,รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2, การฟื้นตัวภาคท่องเที่ยวของภาคเหนือและมาตรการด้านการเงิน, รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, รายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2561

         นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณา เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับรถไฟรางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการ/ข้อเสนอของภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

          ทั้งนี้ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน จึงร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และกระตุ้นการท่องเที่ยว ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับประชาชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ต่อไป