ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โฮมสเตย์บ้านห้วยไคร้ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ 


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โฮมสเตย์บ้านห้วยไคร้ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ 
วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐาน โฮมสเตย์ไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์
               ด้วยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โครงการ
การตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง บริษัท ฯ จะดำเนินการตรวจประเมินให้กับโฮมสเตย์ที่สมัครเข้ารับการตรวจประเมิน (โฮมสเตย์เก่าต่ออายุ และโฮมสเตย์ใหม่) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM
เพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 19 ระหว่างวันที่ 5 – 6, 18 มกราคม 2565 
               ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยประจำจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทยส่วนกลาง ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์บ้านห้วยไคร้ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2564 ทางคณะกรรมการฯ ได้มีมติว่าคลิปวีดีโอที่ทางโฮมสเตย์ห้วยไคร้ นำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์นั้น มีความไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 10 ด้าน 31 ตัวชี้วัดของกรมการท่องเที่ยว เป็นผลให้ทางคณะกรรมการฯ ไม่สามารถลงคะแนนและดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานแก่โฮมสเตย์บ้านห้วยไคร้ได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้ทางโฮมสเตย์บ้านห้วยไคร้ ดำเนินการถ่ายคลิปวีดีโอใหม่ เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินอีกครั้งซึ่งบัดนี้ทางโฮมสเตย์บ้านห้วยไคร้ได้ดำเนินการถ่ายคลิปวีดีโอใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีความประสงค์ต้องการขอเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ เป็นครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565
09.00 – 12.00 น. โฮมสเตย์บ้านห้วยไคร้ จังหวัดเชียงราย จำนวน 8 หลัง (ต่ออายุ)