ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2


วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.

           นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวรัตติยา ปุละเปา นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

          ทั้งนีั เป็นไปตามบัญชานายกรัฐมนตรีที่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติภายหลังเทศกาลปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 1 - 14 มกราคม 2565 เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการปฏิบัติในการหลักเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ หากมีความจำเป็นให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด