ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมงานแถลงข่าว


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมชาติพันธุ์ ล้านนาตะวันออก Eastern Lanna Ethnic Fair 2022"

 

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายวรชิน นามเมือง นักพัฒนาการกีฬา เข้าร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมชาติพันธุ์ ล้านนาตะวันออก Eastern Lanna Ethnic Fair 2022" ณ ห้องประชุม Waterside ชั้น 2 โรงแรม M2 Hotel Waterside อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
               ด้วยจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินโครงการ บูรณาการ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก โดยกำหนดจัดงาน "มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก Eastern Lanna Ethnic Fair 2022" ระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ในกลุ่มล้านนาตะวันออก สนับสนุน ส่งเสริม ชุมชนที่มีชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
อีกทั้งยังส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชาติพันธุ์ และสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่า ของวัฒนธรรมวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ตลอดจนเกิดการสืบทอด หวงแหน มรดกทางวัฒนธรรม ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน ในการจัดงานดังกล่าว มีกิจกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก อาทิ ขบวนแห่ชาติพันธุ์ การสาธิตวิถีชีวิตชาติพันธุ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ การแสดงแสงสีเสียง การประกวดการแต่งกายชาติพันธุ์ การประกวดนางงามชาติพันธุ์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์ท้องถิ่น ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน