ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา่จังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากร โครงการการพัฒนาสินค้า การค้า การลงทุน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย แบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก การพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ Chiang Rai Brand กิจกรรมที่ 2 การยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการเชียงรายแบรนด์


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา่จังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากร โครงการการพัฒนาสินค้า การค้า การลงทุน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย แบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก การพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ Chiang Rai Brandกิจกรรมที่ 2 การยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการเชียงรายแบรนด์
วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการการพัฒนาสินค้า การค้า การลงทุน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย แบบบูรณาการ ซึ่งกิจกรรมหลักในวันนี้คือ การพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ Chiang Rai Brand กิจกรรมที่ 2 การยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการเชียงรายแบรนด์ ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ก่อนการเริ่มกิจกรรม มีพิธีการเปิดการอบรมซึ่งได้รับเกียรติ การกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกล่าวเปิดพิธีโดย นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมมีรายละเอียด ดังนี้
- การบรรยายพิเศษในหัวข้อ”มาตรฐานผลิตภัณฑ์เชียงราย คุณค่าและสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภค”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ ใจผาวัง อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตภัณฑ์และการบริหารธุรกิจ
- การบรรยาย แจงรายละเอียดมาตรฐานตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์ โดย อาจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- การประเมินความพร้อมและการพัฒนามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการการท่องเที่ยวและบริการให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Chiang Rai Brand
ช่วงเช้า
1.สาขาอาหารและเครื่องดื่ม โดย อาจารย์ ดร.พรหทัย พุทธวัน
2.สาขาผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ โดย อาจารย์รัชนีกร กุสลานนท์
3.สาขาของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก โดย อาจารย์วัฒนพล อยู่สวัสดิ์
ช่วงบ่าย
4.สาขาอาหารและเครื่องดื่ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกุล อินทกุล
5.สาขาการท่องเที่ยวและบริการ (กลุ่มโรงแรมและที่พัก/ กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน) โดย อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ และคุณมณฑา กิติมา
6. สาขาการท่องเที่ยวและบริการ (กลุ่มร้านอาหารและคาเฟ่) โดย ผู้ช่วยศาสตารจารย์ พุทธพร วิเศษ