ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ของจังหวัดเชียงราย ช่วงระยะที่ 2 (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565)


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ของจังหวัดเชียงราย ช่วงระยะที่ 2 (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565)
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ช่วงระยะที่ 2 (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565) ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จัดการประชุมโดย สำนักงานจังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม
               ในการประชุม นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2564 เริ่มจากการสรุปสถานการณ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 – 2564 นอกจากนั้นนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ยังได้เสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์ การท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว ปี 2564 ช่วงเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 โดย เดือนตุลาคม - มกราคม ของทุกปีถือเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย (High Season) จังหวัดเชียงรายมีจุดขายที่โดดเด่นในเรื่องศิลปะวัฒนธรรม ภูมิประเทศที่สวยงามและอากาศที่หนาวเย็นในช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้งจังหวัดเชียงราย ยังมีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายกิจกรรมในช่วงนี้ มีการจัดงานเปิดเมืองเชียงราย “Blooming Chiangrai บานสะพรั่ง เชียงราย" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการเปิดเมืองท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นสัญลักษณ์การเปิดเมืองอย่างสร้างสรรค์ มีงานกิจกรรมที่โดดเด่น และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในจังหวัดเชียงรายเป็นจำนวนมาก ทำให้ช่วงปลายปีสถานการณ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายกระเตื้องขึ้นมาจากช่วงที่ผ่านมา และได้กำหนดพื้นที่อำเภอ  Blue Zone (พื้นที่ที่มีความปลอดภัย) ทั้งหมด 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง แม่จัน แม่ฟ้าหลวง แม่สาย เชียงแสน เชียงของ เวียงแก่น เทิง แม่สรวย พาน และเวียงป่าเป้า โดยได้ตั้งเป้าหมาย ใน 1 ธันวาคม ฉีดวัคซีนเกินร้อยละ 70 ซึ่งการเปิดจังหวัดนั้นจะคำนึงถึงความปลอดภัยและการรับวัคซีนที่มีความครอบคลุมการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว แผนการรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการและสถานประกอบการในพื้นที่ Blue Zone ดำเนินการ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จากการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564 ทำให้จำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยสรุปได้ดังนี้
- เดือนตุลาคม 2564 มีผู้เยี่ยมเยือน จำนวน 116,319 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน 489.43 ล้านบาท
- เดือนพฤศจิกายน 2564 มีผู้เยี่ยมเยือน จำนวน 266,159 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 129 ส่วนมีรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน 1,180.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 141
- เดือนธันวาคม 2564 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้เยี่ยมเยือน จำนวน 362,358 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 36.14 ส่วนมีรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน 2,226.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 88.7
               จังหวัดเชียงรายติด 1 ใน 10 จังหวัดที่มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนมากที่สุดและรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด จาก 77 จังหวัด ของปี 2564 (มกราคม – ธันวาคม 2564) ดังนี้
- จำนวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงรายปี 2564  ลำดับที่ 9 รวม 1,389,418 คน
- รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงรายปี 2564  ลำดับที่ 8 รวม 7,948.17 ล้านบาท
               ช่วงท้ายของการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ช่วงระยะที่ 2 (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565) จากปฏิทินการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 (กิจกรรม เทศกาล และงานประเพณี) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย