ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1


วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีนายบัญชา เชาวนินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม  และมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมใหแห้คณะผู้ตรวจราชการ
 ในการประชุมการตรวจราชการฯ ได้ตรวจตามประเด็นการตรวจ ดังนี้
 1) การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue)
1.1) การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19)
1.2) การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)
1.3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
2) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
2.1) การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์
2.2) การเพิ่มศักยภาพและชีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
3) การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่
3.1) การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขง
3.2) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
3.3) การลดอุบัติเหตุทางถนน
5) การตรวจราชการตามมาตรา 3* แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
6) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ คร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงได้ร่วมชี้แจงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในประเด็นเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนงานโครงการด้านการท่องเที่ยว การลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อตรวจความพร้อมและแนะนำให้ข้อมูลมาตรฐาน SHA และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการในการตลาดและการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงและชุมชน