ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1235 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว (การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง)


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว (การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง)
วันจันทร์ที่ 21 กุมพาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.               
               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว (การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง) ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ซึ่งจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม 63 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยที่กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จำนวน 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโป่งแดง, ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว, ชุมชนบ้านเหล่า, ชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น, ชุมชนบ้านแม่สลอง, ชุมชนบ้านม่วงคำ, ชุมชนบ้านป่าตาลประชาสันติ, ชุมชนบ้านสันป่าเหียง, ชุมชนบ้านนางแลใน, และชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง พัฒนาและออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ สามารถสร้างเป็นจุดขายและสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายในชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความประทับใจในการบริการและกลับมาใช้บริการเยี่ยมเยือนซ้ำ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นอกเหนือจากอาชีพหลักอย่างยั่งยืน
               ซึ่งการประชุมฯในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการกล่าวเปิดกิจกรรม และยังได้ให้โอวาทเกี่ยวกับอนาคตความเป็นไปได้ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วย นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในการกล่าวต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอธิบายถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ด้วย