ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม


วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.
             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมเทศบาลประสานมิตร เทศบาลตำบลจันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย จัดการประชุมโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายทรงเกียรติ ขำทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการลุ่มน้ำ 1 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา นักวิชาการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่
 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย 2 มิติ คือ แผนพัฒนาเวียงหนองหล่มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 11 โครงการ งบประมาณ 889 ล้านบาท และแผนพัฒนาเวียงหนองหล่มการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 10 โครงการ งบประมาณ 587.70 ล้านบาท ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม และร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของโครงการในแผนหลัก เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแผนการศึกษาโครงการฯ
 ผลการระดมความคิดเห็นในแผนพัฒนาเวียงหนองหล่มการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 10 โครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่า การจัดกลุ่มความสำคัญโดยใช้เมทริกซ์ลำดับความสำคัญ ดังนี้
 1) เมทริกซ์ลำดับความสำคัญด้านเวลา พบว่า แผนงานที่มีความสำคัญและควรดำเนินการอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก คือ การทำแผนเตรียมความพร้อมการพัฒนาการท่องเที่ยวเวียงหนองหล่มตามเกณฑ์การท่องเที่ยวของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลก (GSTC-D) รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเวียงหนองหล่ม รับผิดชอบโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง และแผนงานที่สามารถดำเนิน
 2) เมทริกซ์ลำดับความสำคัญด้านการปฏิบัติงาน พบว่า แผนงานที่ให้สามารถดำเนินงานได้ง่ายและมีประโยชน์มาก ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก คือ การทำแผนเตรียมความพร้อมการพัฒนาการท่องเที่ยวเวียงหนองหล่มตามเกณฑ์การท่องเที่ยวของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลก (GSTC-D) รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของพื้นที่เวียงหนองหล่มและบริเวณโดยรอบ รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แผนงานที่ให้ความสำคัญรองลงมาคือ การสร้างชุดข้อมูลการท่องเที่ยวและสื่อเชิงสร้างสรรค์สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทางการท่องเที่ยวของพื้นที่เวียงหนองหล่มและพื้นที่โดยรอบ