ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่า เฉลิมพระเกียรติ


วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.

        นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวขนิษฐา  แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จัดโดย สำนักงานจังหวัเชียงราย โดยในที่ประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายให้ที่ประชุมฯ มีการปรับปรุงประกาศและคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม (อ.เชียงของ) เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย และให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ 

         ในที่ประชุมได้มีวาระแจ้งเพื่อทราบ ในประเด็น ๑. ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการแต่ตั้งกรรมการฯ ๒. คำสั่งคณะกรรมการฯ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจพัฒนาฐานข้อมูลและจัดทำแผนแม่บทโครงการฯ และ ๓.รายงานการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม รวมทั้งวาระเพื่อพิจารณา ในประเด็นพิจารณาทบทวน ปรับปรุงปรับปรุงประกาศและคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

         โดยทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชร. 0017.2/ว351 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และได้จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร รวมถึงผลการดำเนินงานมาร่วมนำเสนอ เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ต่อไป