ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว ไทย-เมียนมา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565


วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.

         นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว ไทย-เมียนมา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

         เป็นการประชุมเพื่อรับฟัง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยลาวไทย-เมียนมาร์จังหวัดเชียงราย รวมทั้ง รับฟังสถานการณ์ชายแดน จากหน่วยงานบูรณาการ ด้านการสกัดกั้นและลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ด้านการค้าชายแดน ด้าน สถิติการเดินทางเข้าออก​ และด้าน คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน