ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนระยะที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงราย


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนระยะที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 น.
               นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายนางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ประชุมรับมอบนโยบายเร่งด่วนระยะที่ 2 จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จัดโดย  สำนักงานจังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ของหวัดเชียงรายครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ 
               ทั้งนี้มี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานที่ประชุม โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบในนโยบายเร่งด่วนระยะที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา มีนโยบายในการบริหารราชการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล จำนวน 4 ประเด็น คือ 1) การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 2) การแก้ไขปัญหาภัยหนาว 3) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 4) การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และนโยบายเร่งด่วน
ระยะที่ 2 ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565 มีนโยบายในการบริหารราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสนับสนุนการ์ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 ประเด็น คือ 1) การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่ำ 2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 3) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 4) การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง
               การสรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่ำ โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย สำนักงานจังหวัดเชียงราย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย รวมทั้งได้มีการพิจารณาการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนระยะที่ 2 ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายต่อไป