ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต


วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

            นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวขนิษฐา  แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จัดโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในอนาคต ในการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นการพัฒนา และเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและทันต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การวางแผนและปฏิบัติงานของกรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการกรมการท่องเที่ยว ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

           ทั้งนี้ นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิสัยทัศน์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในอนาคตอย่างมีคุณค่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดย นายวีระศักดิ์ โคสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมทั้งการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในอนาคต ในประเด็น 1. การพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวในยุค new normal & next normal โดย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว 2. มุมมองการตลาดการท่องเที่ยวใหม่ในยุ new normal & next normal โดย ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 3. การปรับใช้ soft power เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการการท่องเที่ยวในอนาคต โดย ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4. การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิด-19 โดย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 5. ดิจิทัล supports เพื่อการยกระดับการบริหารจัดการภารกิจของกรมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล โดย นายสาวิตร สุทธิพันธุ์ Client Solutions Executive บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด รวมทั้งการตอบคำถามผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นดังกล่าวด้วย