ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565 เปิดดู 1260 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และ พิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ ห้องประฃุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าขิดพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเป็นประธานการมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564
               พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” มี นางบุษบา บุญญลักษม์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย เครือข่ายกลุ่มทอผ้า ประชาชน ร่วมในพิธี โดยในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบลายผ้าพระราชทาน“ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่นายอำเภอ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ กลุ่มทอผ้า และเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงราย จำนวน 18 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอด และเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นให้มีความทันสมัยสามารถก้าวสู่สากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน
               สำหรับผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทานแบบลายผ้า ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา ผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นของขวัญให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค นำไปทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก “ผ้าขิดลายสมเด็จ” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานแก่ราษฎรอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทย ให้มีความร่วมสมัย โดยในลวดลายผ้าแต่ละลวดลายแฝงไปด้วยความหมายที่มีความลึกซึ้ง แสดงถึงความตั้งพระทัยมั่นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ในการฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป
               ในส่วนของพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย จังหวัดเชียงราย จัดพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี พ.ศ. 2564 โดย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 ให้กับตัวแทนส่วนราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขยายผลให้แก่ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาในสังกัด เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดเชียงราย ให้ได้เรียนรู้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในความเป็นไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรักชาติและมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
               โดยในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กำหนดประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้คนในชาติมีจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านกลไกต่างๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยจังหวัดเชียงราย ได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์ขาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี พ.ศ. 2564 ให้แก่อำเภอ จำนวน 18 อำเภอ และภาคส่วนการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปมอบให้กับส่วนราชการ และหน่วยงานในพื้นที่ ต่อไป