ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ครั้งที่ 1/2565


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ครั้งที่ 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายพิศิษฐ์ จันทรัตน์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอแม่จัน เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
               ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. กำหนดจัดประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ครั้งที่ 1/2565 
เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ห้วยก้างปลา ไตรมาสที่ ๑ รายงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร แผนการยกระดับการพัฒนาชุมชน เป้าหมายในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา และการขอรับรองมาตรฐานผลผลิต ตามระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) และมาตรฐานในระบบอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและหมอกควันในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงห้วยก้างปลา ด้วย