ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมและร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ระดับภาค


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมและร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ระดับภาค

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมและร่วมเสนอความคิดเห็น ต่อร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ระดับภาค ณ ห้องแกรนด์วิว 4
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
               สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินโครงการแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาคของสำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้มีลงพื้นที่ประชุมสัญจร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ ศักยภาพ และความท้าทายในพื้นที่ และได้วิเคราะห์จัดทำร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ระดับภาค
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566 - 2570 และกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดการประชุมฯนี้ขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ด้วย