ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2565


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2565

 

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00น. 
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2565 โดยการประชุมฯนี้มี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมฯ
พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงานของหน่วยงานและมอบนโยบายเร่งด่วน
ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
               ภายในการประชุม นายเรียบ นราดิศร รองประธานมูลนิธิปิยมหาราชนุสรณ์ มอบทุนสนับสนุนการรักษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล การศึกษา ช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนพิการ คนด้อยโอกาส ของมูลนิธิปิยมหาราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564 จำนวน 101 ทุน (5 อำเภอ) จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น
และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ผู้บริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ อปพร.
และ อปพร.ในสังกัด
               สำหรับนโยบายเร่งด่วนระยะที่ 2 ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประกอบไปด้วย ด้านการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ำ ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ รอบ 2 (มี.ค. - พ.ค. 65) ด้านการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนน และด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ำในจังหวัดเชียงราย ได้มีการเน้นย้ำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เตรียมการดำเนินการแก้ปัญหาโดยให้มีการวางแผนบริหารจัดการพืชผลทางการเกษตรล่วงหน้า รวมถึงช่องทางกระจายสินค้าพืชผลทางการเกษตร ต่อมาในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ รอบ 2 (มี.ค. - พ.ค. 65) จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพ โดยการรณรงค์เร่งให้ประชาชนดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ให้ครอบคลุมในกลุ่มประชาชนทั่วไป ร้อยละ 60 และกลุ่ม 608 ร้อยละ 70 เพื่อเตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวและลูกหลานจากต่างจังหวัดที่จะกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่ม 608 ผู้ป่วยติดเตียง ให้เข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ส่วนด้านการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดชุดเคลื่อนที่เร็วดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้บนเส้นทางรองในชุมชน ตลอดจนถึงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในเส้นทางสายหลัก อันจะช่วยลดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุหลักมาจากการเมาแล้วขับ และการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อก ตลอดช่วง 7 วันอันตราย ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 17 เมษายน 2565 และสุดท้ายในด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จากข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทราบว่าปีนี้จังหวัดเชียงราย มีปริมาณน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะ ในพื้นที่เขตชลประทาน แต่ต้องจัดสรรการใช้น้ำให้เหมาะสมกับด้านการเกษตรกรรม รวมถึงด้านการอุปโภค บริโภค
               ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนได้ดำเนินการตามนโยบาย และมาตรการของจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะเรื่องไฟป่าหมอกควัน ในช่วงนี้ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด เป็นเวลา 60 วัน ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2565 เพื่อลดปัญหาหมอกควัน และเป็นการป้องกันการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ อาทิ กลุ่มโรคทางเดินหายใจ โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกด้วย