ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2565 เปิดดู 1234 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา โครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM
               ด้วยกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้ดำเนินการจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เป็นที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายเดิม กับนิคมอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ และเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อย่างรอบด้านจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฯ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ