ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2565 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2565


 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น.

      นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2565  ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/ 2565 พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 และมอบโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

     โดยที่ประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 10 รางวัล และมอบโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล ต่อจากนั้นได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ 1. นายวิทยา ชุมภู ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดเชียงราย 2.นายดิเรก ไลไสส่ง ตำแหน่ง นายอำเภอขุนตาล 3.จ่าเอก รุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ตำแหน่ง นายอำเภอแม่ลาว 4.นายทวีศักดิ์ สุขก้อน ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย

     จากนั้นที่ประชุมหารือสรุปผลการดำเนินการในด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ด้านการปกครองและความมั่นคงของจังหวัดเชียงราย ด้านเศรษฐกิจ เรื่องสรุปผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย และเรื่องการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม เรื่องรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในปีงบประมาณ 2565 รวมถึงร่วมประชุมหารือสรุปผลการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ช่วงเดือนเมษายน 2565  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่อง แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 และเรื่องการจัดประชุมวิชากัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดการออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เรื่องสรุปภาวะการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนด้านจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนเมษายน 2565 และโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เรื่องสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมีนาคม 2565 และช่วงเทศกาลสงกานต์ พ.ศ.2565