ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 05 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ จังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2


การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ จังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ จังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ กิจกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ต้นแบบ และศักยภาพบุคลากรเครือข่ายท่องเที่ยว โดยชุมชนจังหวัดเชียงราย เพื่อความยั่งยืน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
               การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ ได้แก่
1) เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานและบริบทการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ต้นแบบ
2) เพื่อศึกษาความต้องการของด้านท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  
3) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของด้านท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและกำหนดเป้าหมายการการพัฒนาจังหวัดเชียงราย   
4) เพื่อสรุปข้อเสนอแผนงานโครงการที่สำคัญ (Flagship Project) ด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567 ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย5ปี คือ “เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล” โดยการประชุมฯมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
- สรุปผลการประชุมที่ผ่านเกี่ยวกับยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพัฒน์ แก้วศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ประชุมระดมความคิดเห็นการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ จังหวัดเชียงราย 5 ปี
พ.ศ. 2566 - 2570)
- ประชุมระดมความคิดเห็นนำเสนอ แผนงานโครงการที่สำคัญ (Flagship Project) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในแผนพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ต้นแบบ (แบ่งกลุ่มจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ท่องเที่ยวชุมชน)
วิทยากรกลุ่มที่ 1 ผศ.กัณณพงศ์ ศิริเขตต์ และผศ. พุทธพร วิเศษ วิทยากรกลุ่มที่ 2 ผศ.ทศพงษ์ พงษ์ต๊ะ และอ.ปทุมพร แก้วคำ
วิทยากรกลุ่มที่ 3 อ.จรูณ แดนนาเลิศ และอ.กอบกุลณ์ คำปลอด วิทยากรกลุ่มที่ 4 อ.ชุติมา ปัญญาหลง และผศ.ดร.เบญจวรรณ เบญจกรณ์
- นำเสนอแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในแผนพัฒนา ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ จังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมี นางสาวมัณฑนา สินนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
-สรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงานและโครงการที่สําคัญ โดย ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย