ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (กปช.) จังหวัดเชียงราย นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563-2565  พร้อมด้วย นายภานุมาส ปัญญามงคล ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นำคณะอนุกรรมการ กปช. จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
               ตามที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการมีได้โยบายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด ในฐานะคณะอนุกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ดำเนินการตามแนวทางของนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 - 2565 ในมิติของการบริหารข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ทั้งด้านในประเทศ อาทิ การเตรียมเปิดด่าน ด้านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 เชื่อม อ.แม่สาย กับ จ.ท่าขี้เหล็ก ปัญหาแรงงานต่างด้าว แรงงานข้ามชาติที่หลั่งไหลเข้ามาทำงานในพื้นที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข โดยเฉพาะในมิติของ ความมั่นคง จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เป็นระบบเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมทั้งการผลักดันเอกลักษณ์เด่นชัดของจังหวัดเชียงราย เช่น ชา กาแฟ ศิลปะ ชนชาติพันธุ์ และด้านต่างประเทศ อาทิ APEC 2022 & Hub Thailand ศูนย์กลางนานาประเทศ Tech and Innovation นวัตกรรมไทยไฮ-เทคโนโลยี Health Care สาธารณสุขไทยในระดับโลก Thai Culture Universal Soft Power วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล ตลอดจน สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาต่างๆ ของรัฐ ที่มีส่วนช่วยในการกระตุ้น กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว รวมทั้งให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ แก่ ประชาชน ภาคเอกชนซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจศักยภาพในการท่องเที่ยว ทิศทางการ กลับมาเติบโตในระยะยาว เช่น โครงการ Sandbox เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใจแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นส่วนช่วยให้ประเทศพัฒนาดำเนินต่อไป และเป็นแนวทางการลดความล่ำล้ำทางสังคม