ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 : จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน)


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 : จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน)

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
และนางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 : จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar จัดประชุมโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเฮอริเทจ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
               กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงประชากร กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาภาคในเชิงพื้นที่ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
               ในการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน” และ “การขับเคลื่อนภาพอนาคตของภาคเหนือ” และการนำเสนอร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือรายสาขา แผนงานและโครงการการพัฒนา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระ และภาคประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งในรูปแบบ On –site และ Online จำนวน 300 คน ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดทำร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาต่อไป