ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1234 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3


 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565

         นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวประภากร  วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3 ณ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาที่มีคุณภาพ สามารถดำเนินการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาตามหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมเป็นทีมวิทยากรเพื่อขยายผลการฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาอย่างมีคุณภาพต่อไป