ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1239 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 2/2565


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประชุมฯ
               ด้วย รัฐบาลได้ประกาศนโยบายประชารัฐ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจ ฐานราก ให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย โดยมีเป้าหมายปลายทาง คือ ๑) การลดความเหลื่อมล้ำ ๒) การสร้าง ศักยภาพการแข่งขัน และ ๓) การสร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงราย ทั้ง ๑๒ คณะ ได้สรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจ สานพลังประชารัฐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในที่ประชุมฯ