ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ครั้งที่ 1/2565


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ครั้งที่ 1/2565

 

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ครั้งที่ 1/2565
ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
               คณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ได้ติดตามความคืบหน้าและรายงานผลการดำเนินการสรุปความก้าวหน้าโครงการ โดยมีคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติและแม่น้ำลำคลองทั้งหมด 5 จังหวัด ดังนี้
1.คณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ สรุปความก้าวหน้าของโครงการที่มีแผนเริ่มดำเนินงานปี 2566 จำนวน 44 โครงการ ดำเนินงานตามแผน 13 โครงการ ล่าช้า 29 โครงการ ติดปัญหาพื้นที่ 2 โครงการ
2.คณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก สรุปความก้าวหน้าของโครงการที่มีแผนเริ่มดำเนินงานปี 2566 จำนวน 14 โครงการ ดำเนินตามแผน 5 โครงการ ล่าช้า 7 โครงการ เร่งรัด 1 โครงการ และยกเลิก 1 โครงการ
3.คณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร โดยมีคำสั่งจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ในคราวเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และพิจิตร มีข้อสั่งการเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2565 นี้
4.คณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการโครงการคิดเป็น 17 เปอร์เซ็นต์ ล่าช้า 83 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาเพิ่มเพื่อปรับปรุง จึงทำให้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
5.คณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ 78 ของปริมาณงานทั้งหมดล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ร้อยละ 22
อีกทั้งพิจารณาโครงการใหม่มีจำนวนทั้งหมด 2 โครงการ ได้แก่
1.โครงการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขและพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร
2.การขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์คลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี-นครปฐม โดยโครงการทั้งหมดต้องเป็นไปตามแผนแม่บท ประเด็นที่19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำ เชิงลุ่มน้ำ ,การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ (การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า) ให้ทัดเทียมกับระดับสากล รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีระบบนิเวศที่ดี
               ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมพิจารณาเห็นชอบแผนโครงการพร้อมทั้งให้หน่วยงานปรับปรุงรายละเอียดโครงการให้มีความชัดเจน อีกทั้งโครงการอื่นๆ ที่หน่วยงานมีความประสงค์จะขอปรับรูปแบบหรือหน่วยดำเนินงานขอให้คณะทำงานฯ ทบทวน และนำเสนอพร้อมกันในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป