ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565


วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

        นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวรชิน นามเมือง นักพัฒนาการกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีโดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 

        โดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชนิดกีฬาบาสเกตบอล และฟุตซอล เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีโอกาสใช้ทักษะการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้ฝึกฝนมาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์จากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปลูกฝังผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการเคารพกฎกติกา อันจะนำไปสู่ ความสามัคคีและปรองดองในหมู่คณะ
         สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 8 มกราคม 2565 ณ ยิมเนเซียม 1 สนามกีฬาสมโภชน์ 700 ปี และสนามกีฬาฟุตซอล เทศบาลนครเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากเขตการศึกษา ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้ง 10 เขต จำนวน 888 คน