ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1243 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณบ้านพักพนักงานยาสูบ ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน หน่วยทหารพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
               เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณะกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยภายในพิธี ประธานเปิดกรวยและถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา โดยพร้อมเพรียง จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก และกำจัดวัชพืช บริเวณข้างตลิ่งลำน้ำกกสายเก่า
               กิจกรรมจิตอาสาจัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความสมานฉันท์สามัคคีและความจงรักภักดี อีกทั้งประชาชนจิตอาสาหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ทำการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำกกสายเก่า จากสะพานถนนศรีบุญเรือง ถึงสะพานถนนเกาะลอย รวมระยะทาง 450 เมตร รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำดี ด้วยหัวใจ” โดยมุ่งหวังให้พสกนิกร มีความสมานฉันท์สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์สุข ของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน