ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 (รายหมวด) เพื่อติดตามการดำเนินงานการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของจังหวัดเชียงราย ตามตัวชี้วัดหมวดที่ 1-หมวดที่ 6 และการกำหนดตัวชี้วัดหมวดที่ 7 (ผลลัพธ์การดำเนินการ ภายใต้โครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันหลักของชาติ และการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2565


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 (รายหมวด) เพื่อติดตามการดำเนินงานการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของจังหวัดเชียงราย ตามตัวชี้วัดหมวดที่ 1-หมวดที่ 6 และการกำหนดตัวชี้วัดหมวดที่ 7 (ผลลัพธ์การดำเนินการ ภายใต้โครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันหลักของชาติ และการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 (รายหมวด) เพื่อติดตามการดำเนินงานการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของจังหวัดเชียงราย ตามตัวชี้วัดหมวดที่ 1-หมวดที่ 6 และการกำหนดตัวชี้วัดหมวดที่ 7 (ผลลัพธ์การดำเนินการ ภายใต้โครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันหลักของชาติ และการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
               การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เป็นการประเมินความเป็นระบบราชการ 4.0 ของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ทราบว่าตนเองอยู่ในระดับใด มีจุดเด่น หรือควรปรับปรุง พัฒนาในเรื่องใด ดังนั้น หน่วยงาน จะทำการประเมินสถานะของตนเองตามความเป็นจริง เพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะทำให้ หน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการที่แท้จริงของหน่วยงานในการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0