ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
จังหวัดเชียงรายจัดงาน "สภากาแฟ " ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565


วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น.

            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 7 เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมหารือ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เน้นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน โดยมีหน่วยงานกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ร้านภูพันธ์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

             ในการจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงกิจกรรมในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ได้จัดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย  ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับบริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงให้การต้อนรับ นายนรชิต สิงหเสนี ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ได้พูดคุยกันถึงเรื่องการทำพาสปอร์ตซึ่งจังหวัดเชียงราย กลับมาคึกคักดั่งเดิม หลังสถานการณ์โควิดดีขึ้นและยังสามารถต่อพาสปอร์ตจาก 5 ปี เป็น 10 ปี และการยกเลิก Thailand pass สำหรับคนไทยที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย แต่สำหรับชาวต่างชาติยังคงต้องใช้ Thailand Pass เพื่อเข้าประเทศแต่ออกแบบให้เข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister – City) ระหว่างมณฑลยูนนาน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน – จังหวัดเชียงราย ทั้งยังคงมีแผนดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้องกับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 3 เมือง ได้แก่ รัฐฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น และแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว