ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 


พิธีปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.
               ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ คน คือ ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8”
               ในการนี้ ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการ ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนไชย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย