ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1246 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย รับรองผลการประเมินอำเภอ องค์กร ชุมชนคุณธรรม ปี ๒๕๖๕


วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

           นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย รับรองผลการประเมินอำเภอ องค์กร ชุมชนคุณธรรม ปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย) เป็นประธานการประชุม

           การประชุมครั้งนี้ มีมติรับรองผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน ๙ ขั้นตอน ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ของอำเภอ องค์กรและชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๐๒ แห่ง ประกอบด้วย อำเภอคุณธรรม ๑๘ แห่ง องค์กรคุณธรรม ๑๒๓ แห่ง และชุมชนคุณธรรม ๕๖๑ แห่ง และมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อคัดเลือกอำเภอ องค์กร และชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ๑ อำเภอ องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๑ องค์กร และชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๑ ชุมชน เพื่อเข้ารับรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (นายกรัฐมนตรี)ต่อไป